Tác giả Vương Phương

Có lẽ điều Trấn Thành thật sự cần lúc này là một khoảng nghỉ?

Có lẽ điều Trấn Thành thật sự cần lúc này là một khoảng nghỉ?

Trong dòng chảy vội vàng, gấp gáp của cuộc đời, đến một người bình thường còn khó dừng lại, huống chi một người nổi tiếng như Trấn Thành.