Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân
Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân ("Chính sách") mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng khi truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của chuyên trang Emdep.vn thuộc Tạp chí Thế giới Di sản

Đối tượng và phạm vi áp dụng

Chính sách này điều chỉnh cách thức mà Emdep.vn thu thập và xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của Emdep.vn

Để tránh nhầm lẫn, Chính sách bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng cho người dùng là cá nhân. Emdep.vn khuyến khích người dùng đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra Emdep.vn để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

Giải thích từ ngữ

2.1. "Người dùng"

Là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Emdep.vn.

2.2. "Dữ liệu cá nhân" hay "DLCN"

Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.3. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

(a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có)

(b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

(c) Giới tính

(d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ

(e) Quốc tịch

(f) Hình ảnh của cá nhân

(g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế

(h) Tình trạng hôn nhân

(i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái)

(j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng

(k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

(l) Các dữ liệu khác theo quy định pháp luật hiện hành

2.4. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

(a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo

(b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu

(c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc

(d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân

(e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân

(f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân

(g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật

(h) Thông tin Người dùng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Người dùng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

(i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị

(j) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

2.5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.6. Xử lý dữ liệu cá nhân

Là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.7. Bên thứ ba

Là tổ chức, cá nhân khác ngoài Emdep.vn và người dùng đã được giải thích theo Chính sách này.

Để làm rõ hơn, các từ ngữ nào chưa được giải thích tại Điều này sẽ được hiểu và áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

3.1. Emdep.vn có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

(a) Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của Emdep.vn

(b) Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng mà Emdep.vn đang cung cấp cho người dùng

(c) Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng;

(d) Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của Người dùng

(e) Thông báo cho Người dùng về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà Emdep.vn đang cung cấp

(f) Đo lường, phân tích dữ liệu nội bộ và các xử lý khác để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ/sản phẩm của Emdep.vn hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị

(g) Ngặn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác

(h) Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của Emdep.vn, Người dùng hoặc bất kỳ cá nhân nào. Các mục đích này có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu với Emdep.vn và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận, giảm rủi ro về tín dụng

(i) Tuân thủ pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Emdep.vn

(j) Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của Emdep.vn

3.2. Emdep.vn sẽ yêu cầu sự cho phép của Người dùng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng theo bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều 3.1 trên, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.

Bảo mật Dữ liệu cá nhân Người dùng

4.1. Dữ liệu cá nhân của Người dùng được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của Emdep.vn và quy định của pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.2. Emdep.vn không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Người dùng khi không có sự đồng ý của Người dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.3. Emdep.vn sẽ tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành.

4.4. Emdep.vn sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người dùng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Emdep.vn cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ liệu cá nhân của Người dùng. Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Người dùng

(b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Emdep.vn, hệ thống có liên quan bị hacker tấn công gây lộ dữ liệu

(c) Người dùng tự làm lộ dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại...

4.5. Người dùng nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng; Người dùng nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc ứng dụng của Emdep.vn khi không sử dụng.

4.6. Yêu cầu xóa thông tin tài khoản Facebook, Google

Nếu bạn đọc sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google để đăng ký tài khoản Emdep.vn, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin sau tự động điền vào thông tin tài khoản trên Emdep.vn: Tên, Avatar, email.

Độc giả có thể xóa, chỉnh sửa các thông tin này bất cứ khi nào bằng cách chỉnh sửa và ngắt kết nối tài khoản mạng xã hội:

(a) Yêu cầu xóa thông tin tài khoản Facebook

Đối với người dùng đăng nhập Emdep.vn bằng tài khoản Facebook, trong giao diện Emdep.vn chọn đến phần Tài khoản cá nhân > Thông tin tài khoản, Tìm mục Liên kết tài khoản > Facebook và chọn ngắt kết nối, tài khoản Facebook sẽ được xóa, ngắt kết nối trên Emdep.vn.

(b) Yêu cầu xóa thông tin tài khoản Google

Đối với người dùng đăng nhập Emdep.vn bằng tài khoản Google, trong giao diện Emdep.vn chọn đến phần Tài khoản cá nhân > Thông tin tài khoản, tìm mục Liên kết tài khoản > Google và chọn ngắt kết nối, tài khoản Google sẽ được xóa, ngắt kết nối trên Emdep.vn.

Các loại dữ liệu cá nhân mà Emdep.vn thu thập, xử lý

Để Emdep.vn có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng và/hoặc xử lý các yêu cầu của Người dùng, Emdep.vn có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm

(a) Dữ liệu cá nhân cơ bản của Người dùng và các cá nhân có liên quan của Người dùng

(b) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Người dùng và các cá nhân có liên quan của Người dùng

(c) Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (như đã nêu ở trên, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, ...

(d) Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp.

Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

Emdep.vn thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân từ Người dùng theo các phương thức sau:

6.1. Trực tiếp từ Người dùng bằng các phương tiện khác nhau

(a) Khi Người dùng gửi yêu cầu đăng ký hoặc bất kỳ biểu mẫu nào khác liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Emdep.vn;

(b) Khi Người dùng tương tác với nhân viên dịch vụ Người dùng của Emdep.vn, ví dụ như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, gặp mặt trực tiếp, gửi thư điện tử hoặc tương tác trên mạng xã hội

(c) Khi Người dùng sử dụng các trang web và ứng dụng của Emdep.vn

(d) Khi Người dùng được liên hệ và phản hồi lại các đại diện tiếp thị và các nhân viên dịch vụ Người dùng của Emdep.vn

(e) Khi Người dùng gửi thông tin cá nhân của mình cho Emdep.vn vì bất kỳ lý do nào khác, bao gồm cả khi Người dùng đăng ký sử dụng thử miễn phí bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào hoặc khi Người dùng thể hiện quan tâm đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Emdep.vn

6.2. Từ các bên thứ ba khác:

(a) Nếu Người dùng tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên trang tin điện tử hoặc trong ứng dụng, Emdep.vn có thể nhận được thông tin cá nhân của Người dùng từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.

(b) Nếu Người dùng chọn thanh toán điện tử trực tiếp tới Emdep.vn hoặc thông qua trang tin điện tử hoặc ứng dụng, Emdep.vn có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Người dùng từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó.

(c) Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, Emdep.vn có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân về Người dùng từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật.

(d) Emdep.vn có thể tiếp nhận được dữ liệu cá nhân về Người dùng từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử).

Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, Emdep.vn sẽ đảm bảo việc nhận dữ liệu từ các bên thứ ba có liên quan theo những cách hợp pháp, đồng thời yêu cầu các bên thứ ba đó chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tổ Chức Được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

7.1. Emdep.vn sẽ thực hiện việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân với các tổ chức, cá nhân sau:

(a) Các nhà thầu, đại lý, đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ vận hành của Emdep.vn.

(b) Các chi nhánh, đơn vị kinh doanh và các cán bộ nhân viên làm việc tại các chi nhánh, đơn vị kinh doanh, đại lý của Emdep.vn.

(c) Các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trong trường hợp Người dùng vi phạm nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ.

(d) Các cố vấn chuyên nghiệp của Emdep.vn như kiểm toán, luật sư,… theo quy định của pháp luật.

(e) Tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được yêu cầu và pháp luật cho phép.

7.2. Emdep.vn cam kết việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết để thực hiện các Mục Đích Xử Lý được nêu tại Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nhận được dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ phải tuân thủ theo nội dung quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan.

Mặc dù Emdep.vn sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin Người dùng được ẩn danh/mã hóa, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro các dữ liệu này có thể bị tiết lộ trong những trường hợp bất khả kháng.

7.3. Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác được nêu tại Điều này, Người dùng đồng ý Emdep.vn sẽ thông báo cho Người dùng trước khi Emdep.vn thực hiện.

Xử lý dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Emdep.vn đảm bảo thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Pháp luật trong các trường hợp đặc biệt nêu sau:

8.1 Emdep.vn luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, Emdep.vn sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của (i) trẻ em và/hoặc (ii) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.

8.2 Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, Emdep.vn sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân cung cấp cho Emdep.vn

9.1. Người dùng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(a) Người dùng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(b) Người dùng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Emdep.vn, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(c) Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản gửi đến Emdep.vn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Người dùng đồng ý với Emdep.vn trước khi rút lại sự đồng ý.

(d) Người dùng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Emdep.vn, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(e) Người dùng được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Emdep.vn, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được Emdep.vn thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Người dùng, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Người dùng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(f) Người dùng được quyền yêu cầu Emdep.vn cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Emdep.vn, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(g) Người dùng được quyền phản đối Emdep.vn, Tổ Chức Được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân quy định tại Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Emdep.vn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ DLCN hoặc sử dụng DLCN cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Emdep.vn sẽ thực hiện yêu cầu của Người dùng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

(h) Người dùng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

(i) Người dùng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu Emdep.vn có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

(j) Người dùng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

(k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

9.2. Nghĩa vụ của người dùng

(a) Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của Emdep.vn liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng.

(b) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Emdep.vn khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Emdep.vn và khi có thay đổi về các thông tin này. Emdep.vn sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Người dùng căn cứ trên thông tin Người dùng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Emdep.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Người dùng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Người dùng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.

(c) Phối hợp với Emdep.vn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Người dùng.

(d) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của Emdep.vn; thông báo kịp thời cho Emdep.vn khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.

(e) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.

(f) Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách của Emdep.vn trong từng thời kỳ được thông báo tới Người dùng hoặc đăng tải trên các website và hoặc các kênh giao dịch khác của Emdep.vn từng thời kỳ. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của Emdep.vn để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà Emdep.vn thông báo tới Người dùng trong từng thời kỳ.

(g) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

(h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Emdep.vn cam kết sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. Emdep.vn cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Xử lý dữ liệu cá nhân có yếu tố nước ngoài

11.1. Nhằm thực hiện mục đích xử lý dữ liệu cá nhân tại Chính sách này, Emdep.vn có thể phải cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người dùng đến các bên thứ ba liên quan của Emdep.vn và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

11.2. Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Emdep.vn sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Người dùng được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Emdep.vn đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Người dùng.

11.3 Người dùng tại Liên Minh Châu Âu (EU): Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được truy cập, chuyển giao và/hoặc lưu trữ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm cả các quốc gia có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn theo luật bảo vệ dữ liệu của EU. Emdep.vn phải tuân thủ các quy tắc cụ thể khi chuyển Dữ liệu Cá nhân từ bên trong EEA ra bên ngoài EEA. Khi đó, Emdep.vn sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ mọi Dữ liệu Cá nhân được chuyển giao.

Cookies

12.1. Khi Người dùng sử dụng hoặc truy cập các website, trang tin trực tuyến (sau đây gọi chung là "trang tin điện tử") của Emdep.vn, Emdep.vn có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Người dùng. "Cookie" là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Người dùng khi Người dùng truy cập một trang tin điện tử, nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Người dùng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Người dùng.

Emdep.vn có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Người dùng khi Người dùng quay lại các trang tin điện tử của Emdep.vn, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của Emdep.vn, để biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của Emdep.vn. Người dùng có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Người dùng quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của Emdep.vn, Người dùng có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của Emdep.vn.

12.2. Emdep.vn có thể xử lý thông tin cá nhân của Người dùng thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Điều khoản này. Emdep.vn cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà Emdep.vn biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.

12.3. Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của Emdep.vn (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin cá nhân của Người dùng (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Người dùng chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

Trường hợp Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng, Người dùng hàng có thể sử dụng các hình thức liên hệ nêu sau:

Chuyên trang Emdep.vn

Số nhà 17, ngõ 95, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Hoặc hotline: 0914926900

Điều khoản chung

14.1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/08/2023. Người dùng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Người dùng thông qua các Kênh giao dịch của Emep.vn  trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của Emdep. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Người dùng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

14.2. Người dùng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi Emdep.vn tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó. Emdep.vn không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Người dùng.

14.3. Người dùng cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được Emdep.vn thông báo cho Người dùng trong từng thời kỳ.

14.4. Người dùng có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác. Emdep.vn không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm hoặc/và trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào. Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

14.5. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa Emdep.vn và Người dùng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất