• 07:00 16/08/2015
    13 biểu hiện của một nhân viên tồi!
    Emdep.vn - Một nhân viên tốt sẽ luôn suy nghĩ, tìm tòi những cái mới trong khi một nhân viên tệ chỉ ngồi một chỗ và chờ xem người khác nói phải làm gì tiếp theo!