qc-epoint

Hướng dẫn mẹ đan quần áo cực "cute" cho thú bông của bé

2015-12-12 15:19
- Trong bài trước, mẹ đã biết đan một chú voi xinh xắn bằng len cho con chơi rồi. Bài này mẹ tiếp tục học cách đan quần áo thật đẹp cho chú voi nhé!
Các kỹ năng cơ bản trong bài:
- Giảm mũi, thêm mũi
- Mũi giảm đôi: ba mũi giảm thành một mũi bằng cách: bỏ qua một mũi, chập hai mũi tiếp theo, sau đó vắt mũi bỏ qua qua mũi vừa giảm.
1. Đan quần cho thú bông:
Lấy 36 mũi
Toàn bộ sản phẩm đan bằng mũi xuống mặt phải.
Dòng 1: Đan bình thường
Dòng 2: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan tiếp 20 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 38 mũi)
Dòng 3: Đan bình thường
Dòng 4: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 22 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 40 mũi)
Dòng 5: Đan bình thường
Chuẩn bị mọi thứ trước khi đi đẻ
Chuẩn bị mọi thứ trước khi đi đẻ
Dòng 6:  Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 24 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 42 mũi)
Dòng 7: Đan bình thường
Dòng 8: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 26 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 44 mũi)
Dòng 9:  Đan bình thường
Dòng 10: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 28 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 46 mũi)
Hướng dẫn mẹ đan quần áo cực 'cute' cho thú bông của bé
Dòng 11: Đan bình thường
Dòng 12: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 30 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 48 mũi)
Dòng 13: Đan bình thường
Dòng 14: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 32 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 50 mũi)
Dòng 15: Đan bình thường
Dòng 16:  Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 34 mũi, thêm một mũi, đan 8 mũi (tổng 52 mũi)
Dòng 17: Đan bình thường
Dòng 18:  Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 18 mũi (tổng 27 mũi) chỉ đan phần 27 mũi này thành một ống quần. Số mũi còn lại đưa sang que chờ đan sau
Dòng 19: Đan bình thường
Dòng 20: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 19 mũi (28 mũi)
Dòng 21: Đan bình thường
Dòng 22: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 20 mũi (29 mũi)
Dòng 23: Đan bình thường
Dòng 24: Đan 8 mũi, thêm một mũi, đan 21 mũi (30 mũi) 
Dòng 25: Đan bình thường
Dòng 26: chiết hết và để một đoạn
Tiếp tục đan tương tự với ống quần còn lại. 
Cuối cùng bạn dùng kim khâu may ráp lại
2. Đan áo
Bạn sẽ đan bốn mảnh gồm ống tay 1, thân trước, ống tay 2, thân sau 
2.1 Đan ống tay: móc 23 mũi
- Đan 12 dòng
- Sau đó đưa sang que chờ
- Đan 2 mảnh giống nhau
Chuẩn bị mọi thứ trước khi đi đẻ
2.2 Đan thân trước và thân sau: Lấy 25 mũi mỗi thân
- Đan 12 dòng
- Sau đó đưa sang que chờ
- Đan 2 mảnh giống nhau
Sau đó đưa các mảnh vào que đan lần lượt ống tay, thân trước, ống tay và thân sau (tổng 96 mũi)
Chuẩn bị mọi thứ trước khi đi đẻ
Chuẩn bị mọi thứ trước khi đi đẻ
Dòng 13: Đan 24 mũi, giảm một  mũi, đan 21 mũi, giảm một mũi, đan 23 mũi, giảm một mũi, đan 22 mũi (tổng 93 mũi)
Dòng 14: Đan 1 mũi, giảm một  mũi, đan 18 mũi, mũi giảm đôi, đan 21 mũi, mũi giảm đôi, đan 19 mũi, mũi giảm đôi, đan 20 mũi, giảm mũi, đan một mũi (tổng 85 mũi)
Dòng 15: Đan bình thường 
Dòng 16: Đan 1 mũi, giảm một  mũi, đan 16 mũi, mũi giảm đôi, đan 19 mũi, mũi giảm đôi, đan 17 mũi, mũi giảm đôi, đan 18 mũi, giảm mũi, đan một mũi (tổng 77 mũi)
Dòng 17:  Đan bình thường 
Dòng 18: Đan 1 mũi, giảm một  mũi , đan 14 mũi, mũi giảm đôi, đan 17 mũi, mũi giảm đôi, đan 15 mũi, mũi giảm đôi, đan 16 mũi, giảm mũi, đan một mũi (tổng 69 mũi)
Dòng 19: Đan bình thường 
Dòng 20:  Đan 1 mũi, giảm một  mũi , đan 12 mũi, mũi giảm đôi, đan 15 mũi, mũi giảm đôi, đan 13 mũi, mũi giảm đôi, đan 14 mũi, giảm mũi, đan một mũi (tổng 61 mũi)
Dòng 21: Đan bình thường 
Dòng 22: Đan 1 mũi, giảm một  mũi , đan 10 mũi, mũi giảm đôi, đan 13 mũi, mũi giảm đôi, đan 11 mũi, mũi giảm đôi, đan 12 mũi, giảm mũi, đan một mũi (tổng 53 mũi)
Dòng 23: Đan bình thường 
Dòng 24:  Đan 1 mũi, giảm một  mũi , đan 8 mũi, mũi giảm đôi, đan 11 mũi, mũi giảm đôi, đan 9 mũi, mũi giảm đôi, đan 10 mũi, giảm mũi, đan một mũi (tổng 45 mũi)
Dòng 25:  Đan bình thường 
Dòng 26:  Đan 1 mũi, giảm một  mũi , đan 6 mũi, mũi giảm đôi, đan 9 mũi, mũi giảm đôi, đan 7 mũi, mũi giảm đôi, đan 8 mũi, giảm mũi, đan một mũi (tổng 37 mũi)
Dòng 27- 31 đan bình thường và chiết hết
Cuối cùng bạn dùng kim khâu lên ráp lại
Hướng dẫn mẹ đan quần áo cực
Bạn có thể đan gài các màu họa tiết khác nhau để làm cho bộ quần áo trở nên hấp dẫn hơn. Thế là bạn thú len của con đã có bộ quần áo đẹp để đi chơi rồi:
Chuẩn bị mọi thứ trước khi đi đẻ
Thu Huyền
(Theo Congluan)
qc-epoint