qc-epoint

Những điều chỉ con một mới hiểu

Tuyết Trang 2016-09-13 07:00
- Không phải như nhiều cha mẹ nghĩ, sinh một con mới tốt, mới có thể chăm sóc chu đáo, đôi khi trẻ phải gánh chịu những áp lực vô hình khi mình là con một.

Những cảm giác mà con một ít nhất 1 lần trải qua

Những cảm giác mà con một ít nhất 1 lần trải qua

Những cảm giác mà con một ít nhất 1 lần trải qua

Những cảm giác mà con một ít nhất 1 lần trải qua

Những cảm giác mà con một ít nhất 1 lần trải qua

Những cảm giác mà con một ít nhất 1 lần trải qua

Những cảm giác mà con một ít nhất 1 lần trải qua

Những cảm giác chỉ con một mới hiểu

Tuyết Trang

(Việt hóa theo MU) 

qc-epoint