17:45 16/09/2015 - Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ô tô biết nhảy dây, có ai tin không?