15:00 02/05/2021 - Không có đàn ông vô tâm, chỉ là cái tâm đó không đặt ở chỗ bạn mà thôi

Trên đời không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn.