07:23 11/05/2016 - Không ai có thể thay thế mẹ!

Mẹ có thể là bạn, là bác sỹ, là vệ sỹ hay là bất cứ ai trong cuộc sống của bạn, nhưng không ai có thể thay thế mẹ.