10:30 09/09/2015 - Không ai biết anh ấy vẽ cái gì cho tới khi...

Một bức tranh tuyệt đẹp với cách vẽ ngược tài tình.