15:10 12/10/2015 - Khoai tây chiên ở Việt Nam khác gì so với các nước trên thế giới

Hãy xem khoai tây chiên ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới có điểm gì khác nhé.