06:00 17/04/2017 - Những khả năng của con người thật phi thường

Khả năng của con người thật phi thường và không có giới hạn nào cho những khả năng ấy.