• 12:00 09/07/2015
    Thói xấu đàn bà...
    Emdep.vn - Thân làm đàn bà, luôn miệng kêu khổ, nhưng có đứa nào trông có vẻ sướng hơn mình một tý, là lại nhảy dựng lên “A, mày lại dám sướng hơn tao à?”