• 10:00 21/03/2016
    12 cuốn sách dành cho các nhà đầu tư mọi thời đại (P.1)
    Emdep.vn - Phân bổ tài sản là “một chiến lược đầu tư nhằm cân bằng rủi ro và phần thưởng bằng cách phân bổ tài sản của một hạng mục đầu tư theo mục tiêu của từng cá nhân, việc chấp nhận rủi ro và phạm vi đầu tư.”