• 16:00 15/09/2017
    Xa quê nổi bão
    Emdep.vn - Tối, đi làm về, tôi nhận tin nhắn của bố. Ở nhà đang mưa.