• 11:24 20/07/2016
    Phụ nữ nhịn chồng là dại!
    Emdep.vn - Đôi khi chúng ta cứ rao giảng câu cửa miệng rằng chuyện trong nhà thì ‘một sự nhịn, chín sự lành’ và tự an ủi những việc mình làm là đúng, là hợp tình, hợp lý, và là hành động để giữ lửa cho gia đình.