• 08:00 22/06/2016
    Làng hài mở hội tập 8 ngày 22/6/2016
    Emdep.vn - Làng hài mở hội tập 8 - Thiếu sự đoàn kết, đầu tư vào tiết mục một cách thích đáng, đội Divo đã phải dừng cuộc chơi sớm.