• 14:59 29/04/2016
    Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết
    Emdep.vn - Khẳng định cá chết hàng loạt là sự cố môi trường lần đầu tiên xảy ra, Thủ tướng giao Bộ Khoa học chủ trì, huy động các nhà khoa học, trường hợp cần thiết mời chuyên gia quốc tế khẩn trương làm rõ nguyên nhân, bảo đảm khách quan, khoa học.