• 15:00 25/09/2015
    Giữ lời: Bí quyết để sếp giữ người tài!
    Emdep.vn - "Tôi không thể trả lương cho những người như vậy cao hơn so với chỗ làm cũ, nhưng tôi vẫn thuyết phục được vì ở đây họ có điều kiện thi thố khả năng lãnh đạo và thấy được con đường sự nghiệp của mình", vị giám đốc nhân sự cho biết.