06:07 17/03/2017 - Mẹ dạy bé vẽ con vật từ 10 chữ số

Từ 10 chữ số tự nhiên bạn có thể dạy bé vẽ thành những đồ vật, con vật một cách dễ dàng.