09:59 15/04/2017 - Tưởng tượng và thực tế thường khác nhau một trời một vực
Tổng hợp những pha thể hiện thành công xuất sắc và thất bại đau đớn.