06:00 29/03/2017 - Nỗi khổ của những ngày mới luyện tập thể dục

Hôm trước bạn còn đang hăng hái tập luyện không biết mệt mỏi, ngày hôm sau chân tay bạn như muốn rụng rời.