06:00 09/03/2017 - Nghịch dại và cái kết đắng

Những pha nghịch dại khiến khổ chủ phải khóc thét vì hành động của mình.