10:42 01/08/2018 - Đắng lòng xem con nhà mình và con nhà người ta thể hiện

Khi con nhà mình thể hiện thì như thế này đây. (nguồn People are awesome)